به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

فاش کردن اسرار بیمار برای پیشرفت علم پزشکی

.

س۳۲. آیا جهت امر آموزش بالینی دانشجویان و انترنها و رزیدنتها مجاز هستیم شرح حال مریض و بعضاً اسرار وی را در جمع پزشکان مطرح کنیم یا خیر؟
ج. اگر این امر به مصلحت بیمار بوده و یا برای آموزش دانشجویان مفید باشد مانعی ندارد.
 
کلمات کلیدی