به گزارش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

انجام تحقیقات پزشکی روی حیوانات

.

س۲۸. اگر آزمایشهای طبی روی حیوانات انجام شود و در پایان، حیوانات از بین بروند، صرف نظر از ضمان، آیا چنین کاری برای پیشرفت پزشکی جایز است؟
ج. فینفسه منعی ندارد، لکن باید طوری عمل شود که موجب اذیت و آزار حیوان نشود.

 

کلمات کلیدی