میرزای گیلانی هم رفتارش دینی بود هم یک حرکت اسلامی داشت.
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: میرزای گیلانی هم رفتارش دینی بود هم یک حرکت اسلامی داشت.

گزارش تصویری سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
به گزارش روابط عمومی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: گزارش تصویری سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اختتامیه دوره دوازدهم و سیزدهم کارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: اختتامیه دوره دوازدهم و سیزدهم کارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.

شناخت، زمینه ساز اعتقاد و ایمان در نتیجه عمل و تعهد است
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: شناخت، زمینه ساز اعتقاد و ایمان در نتیجه عمل و تعهد است

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جهت تحکیم روابط در بنیان خانواده ویژه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحال برگزاریست .
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جهت تحکیم روابط در بنیان خانواده ویژه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درحال برگزاریست .

افتتاحیه سیزدهمین دوره گارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان: افتتاحیه سیزدهمین دوره گارگاه دانش افزایی ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه برگزار شد.

آرشیو